• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภูริปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2
นนฺทสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
3
จกฺกธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
4
ภทฺทธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
5
ปญฺญาสีโห
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
6
จารุวํโส
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
7
อิสฺสโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
8
โชติธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
9
ธมฺมวโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
10
ปิยธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
11
ปญฺญาวชิโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
12
กลฺยาณธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
13
โชติปุญโญ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
14
วรญาโณ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
15
นิติสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
16
สุพฺพจฺโจ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
17
สุธีโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
18
ชนธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
19
กาญฺจโน
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
20
สนฺตจิตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
21
จนฺทสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1