• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติปญฺโญ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
2
ปญฺญาคโม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
3
สจจญาโณ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
4
จนฺทธมฺโม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
5
ติกฺขปญฺโญ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1