• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชปญฺโญ
วัดราษฏร์บำรุง
2
สิริสาโร
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
3
สํวโร
วัดราษฏร์บำรุง
4
วรชยเมธี
วัดราษฏร์บำรุง
5
กลฺยาณธมฺโม
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1