• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อิสฺสรธมฺโม
วัดวังพร้าว
2
ทตฺตมโน
วัดวังพร้าว
3
สุมงฺคโล
วัดวังพร้าว
4
นาถสีโล
วัดวังพร้าว
5
ฐานิสฺสโร
วัดวังพร้าว
6
กุสลจิตฺโต
วัดวังพร้าว
7
สุทฺธจิตฺโต
วัดวังพร้าว
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1