• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทธิญาโณ
วัดวาลุการาม
2
ธมฺมปาโล
วัดวาลุการาม
3
คมฺภีรธมฺโม
วัดวาลุการาม
4
ฉวิวณฺโณ
วัดวาลุการาม (คลองทรายใน)
5
กตปุญฺโญ
วัดวาลุการาม
6
ญาณวโร
วัดวาลุการาม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1