• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติโสภโณ
วัดศรีชมภู
2
โชติธมฺโม
วัดศรีชมภู
3
ปญฺญาวฑฺโฒ
วัดศรีชมภูดาลัย
4
สุทธปญฺโญ
วัดศรีชมภู
5
มารชโย
วัดศรีชมภูดาลัย
6
สิริจนฺโท
วัดศรีชมภูดาลัย
7
จารุธมฺโม
วัดศรีชมภู
8
อภิวฑฺฒโน
วัดศรีชมภูสามัคคี
9
อคฺคธมฺโม
วัดศรีชมภู
10
วิสุทฺโธ
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
11
โฆสกิตฺติโก
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
12
ธมฺมทินฺโน
วัดศรีชมภู
13
กิตติวาที
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
14
จิรสุโภ
วัดศรีชมภู
15
จิตฺตธมฺโม
วัดศรีชมภูดาลัย
16
ปญฺญาวชิโร
วัดศรีชมภู
17
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีชมภู
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1