• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวชิโร
วัดศรีดอนมูล
2
ศรีวิชัย
วัดศรีดอนมูล
3
ฐานรโต
วัดศรีดอนมูล
4
คุตฺตสีโล
วัดศรีดอนมูล
5
ฐิตธมฺโม
วัดศรีดอนมูล
6
สิริธโร
วัดศรีดอนมูล
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1