• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตญาโณ
วัดศรีบัวบาน
2
อธิจิตฺโต
วัดศรีบัวบาน
3
กิตติสัทโธ
วัดศรีบัวบาน
4
วรจิตฺโต
วัดศรีบัวบาน
5
ธนปาโล
วัดศรีบัวบาน
6
ธีรวํโส
วัดศรีบัวบาน
7
ขนฺติพโล
วัดศรีบัวบาน
8
ฐานิสฺสโร
วัดศรีบัวบาน
9
ธมฺมจาโร
วัดศรีบัวบาน
10
อิทฺธิเตโช
วัดศรีบัวบาน
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1