• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตสีโล
วัดศรีบุญเรือง
2
สุภทฺโท
วัดศรีบุญเรือง
3
ฉนฺทสีโล
วัดศรีบุญเรือง
4
กนฺตวีโร
วัดศรีบุญเรือง
5
จารุวณฺโณ
วัดศรีบุญเรือง
6
ธนปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
7
ธีรวํโส
วัดศรีบุญเรือง
8
กิตฺติโก
วัดศรีบุญเรือง
9
จิตฺตมโน
วัดศรีบุญเรือง
10
วิสารโท
วัดศรีบุญเรือง
11
สิริมงฺคโล
วัดศรีบุญเรือง
12
สุจิณฺโณ
วัดศรีบุญเรือง
13
วราโภ/ดร.
วัดศรีบุญเรือง
14
จนฺทโชโต
วัดศรีบุญเรือง
15
ปญญาวชิโร
วัดศรีบุญเรือง
16
กนฺตสีโล
วัดศรีบุญเรือง
17
กลฺยาณธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
18
โชติปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
19
คุณสมฺปนฺโน
วัดศรีบุญเรือง
20
กตปุญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
21
อคฺคธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
22
ทินฺนวโร
วัดศรีบุญเรือง
23
โชติวโร
วัดศรีบุญเรือง
24
มนาโป
วัดศรีบุญเรือง
25
อาภากโร
วัดศรีบุญเรือง
26
สุสํวโร
วัดศรีบุญเรือง
27
สิริรตนเมธี
วัดศรีบุญเรือง
28
จนฺทวํโส
วัดศรีบุญเรือง
29
จกฺกธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
30
ฐิตเวที
วัดศรีบุญเรือง
31
ธมฺมจารี
วัดศรีบุญเรือง
32
สญฺญโต
วัดศรีบุญเรือง
33
โชติโก
วัดศรีบุญเรือง
34
นรินโท
วัดศรีบุญเรือง
35
ชยานนโท
วัดศรีบุญเรือง
36
ธมฺมทีโป
วัดศรีบุญเรือง
37
ยโสธโร
วัดศรีบุญเรือง
38
โชติปญโญ
วัดศรีบุญเรือง
39
ถาวโร
วัดศรีบุญเรือง
40
โชติธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
41
มหาคมฺภีรวํโส
วัดศรีบุญเรือง
42
ธมฺมวิริโย
วัดศรีบุญเรือง
43
อาภากโร
วัดศรีบุญเรือง
44
อตฺถเมธี
วัดศรีบุญเรือง
45
โสภโณ
วัดศรีบุญเรือง
46
สิริคุตโต
วัดศรีบุญเรือง
47
วรธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
48
สุนทโร
วัดศรีบุญเรือง
49
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดศรีบุญเรือง
50
อตฺตานุรกฺโม
วัดศรีบุญเรือง
ทั้งหมด 90 รายการ
1 / 2