• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติปญโญ
วัดศรีมงคล
2
อาสโม
วัดศรีมงคล
3
อโนมปญฺโญ
วัดศรีมงคล
4
วชิรปญฺโญ
วัดศรีมงคล
5
มหาปญโญ
วัดศรีมงคล
6
จนฺทูปโม
วัดศรีมงคล
7
ฐิตวโร
วัดศรีมงคล
8
โอภาโส
วัดศรีมงคล
9
ปญฺญาธโร
วัดศรีมงคล
10
จนฺทวํโส
วัดศรีมงคลวนาราม
11
ฐิตธมฺโม
วัดศรีมงคล
12
กตทีโป
วัดศรีมงคล
13
ตปสีโล
วัดศรีมงคล
14
สุทนฺโต
วัดศรีมงคล
15
สีลวฑฺฒโน
วัดศรีมงคล
16
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดศรีมงคล
17
สิริถทฺโท
วัดศรีมงคลพุทธบาท
18
ธีรปัญโญ
วัดศรีมงคล
19
ฐานจาโร
วัดศรีมงคล
20
ปญฺญาทีโป
วัดศรีมงคล
21
จารุวณฺโณ
วัดศรีมงคล
22
นิติภทฺโท
วัดศรีมงคล
23
ยสินฺธโร
วัดศรีมงคล
24
สุวณฺโณ
วัดศรีมงคล
25
กมฺมสุทฺโธ
วัดศรีมงคล
26
วุฑฺฒิจารี
วัดศรีมงคล
27
สิริจนฺโท
วัดศรีมงคล
28
ปิยสีโล
วัดศรีมงคล
29
จนฺทวโร
วัดศรีมงคล
30
วรญาโณ
วัดศรีมงคล
31
กนฺตธมฺโม
วัดศรีมงคล
32
คมฺภีโร
วัดศรีมงคล
33
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีมงคล
ทั้งหมด 33 รายการ
1 / 1