• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติธโร
วัดศรีวนาราม
2
เตชปุญฺโญ
วัดศรีวนาราม
3
คุณวโร
วัดศรีวนาราม
4
ฐานิสฺสโร
วัดศรีวนาราม
5
รติธโร
วัดศรีวนาราม
6
อภิวํโส
วัดศรีวนาราม
7
สิริภทฺโท
วัดศรีวนาราม
8
ถาวรธมฺโม
วัดศรีวนาราม
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1