• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นิพฺภโย
วัดศรีสว่างอารมณ์
2
จนฺทสาโร
วัดศรีสว่างอารมณ์
3
สุมโน
วัดศรีสว่างอารมณ์
4
สุภกิจฺโจ
วัดศรีสว่างอารมณ์
5
กตปุญฺโญ
วัดศรีสว่างอารมณ์
6
อุทคฺโค
วัดศรีสว่างอารมณ์
7
อุทาโน
วัดศรีสว่างอารมณ์
8
จิตปญฺโญ
วัดศรีสว่างอารมณ์
9
มหาวีโร
วัดศรีสว่างอารมณ์
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1