• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภาธโร
วัดศรีสำราญ
2
สีลเตโล
วัดศรีสำราญ
3
สจฺจญาโณ
วัดศรีสำราญ
4
รตฺตวณฺโณ
วัดศรีสำราญ
5
สิริจนฺโท
วัดศรีสำราญ
6
นนฺทโก
วัดศรีสำราญ
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1