• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เวียงธารา
วัดศรีเมืองมูล
2
ยุตฺตธมฺโม
วัดศรีเมืองมูล
3
ปภาโส
วัดศรีเมืองมูล
4
ธมฺมรํสี
วัดศรีเมืองมูล
5
เตชปญฺโญ
วัดศรีเมืองมูล
6
มหาปญฺโญ
วัดศรีเมืองมูล
7
กลฺยาโณ
วัดศรีเมืองมูล
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1