• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุกิจฺโจ
วัดศรีโสดา
2
ฐิตมโน
วัดศรีโสดา
3
อภินนฺโท
วัดศรีโสดา
4
โชติธมฺโม
วัดศรีโสดา
5
อนุตฺตโร
วัดศรีโสดา
6
สุชาโต
วัดศรีโสดา
7
สิทฺธิชโย
วัดศรีโสดา
8
สิทฺธิชโย
วัดศรีโสดา
9
สุนนฺโท
วัดศรีโสดา
10
สุทธวีโร
วัดศรีโสดา
11
สุชโย
วัดศรีโสดา
12
จรณธมฺโม
วัดศรีโสดา
13
ยตินฺธโร
วัดศรีโสดา
14
กนฺตปุญโญ
วัดศรีโสดา
15
ญาณสํวโร
วัดศรีโสดา
16
อภิสกฺโก
วัดศรีโสดา
17
สุฐาโน
วัดศรีโสดา
18
สนฺจิตฺโต
วัดศรีโสดา
19
ปญฺญาวโร
วัดศรีโสดา
20
สุขิโต
วัดศรีโสดา
21
กิตฺติวิสุทฺโธ
วัดศรีโสดา
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1