• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรธมฺมญฺญู
วัดศาลาลอย
2
ปภากโร
วัดศาลาลอยพระอารามหลวง
3
สุรสกฺโก
วัดศาลาลอย
4
ฉนฺทสุโภ
วัดศาลาลอย
5
สุวุฑโฒ
วัดศาลาลอย
6
ญาณโสภโณ
วัดศาลาลอยพระอารามหลวง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1