• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุธมฺโม
วัดศิลาชลเขต
2
เตชวโร
วัดศิลาชลเขต
3
เตชปญฺโญ
วัดศิลาชลเขต
4
ปุญฺญนาโค
วัดศิลาชลเขต
5
วรวฑฺฒโน
วัดศิลาชลเขต
6
สุธมฺโม
วัดศิลาชลเขต
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1