• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อิสสรธมฺโม
วัดสมสะอาด
2
ปญฺญาวีโร
วัดสมสะอาด
3
ปริปุณฺโณ
วัดสมสะอาด
4
ถิรจิตฺโต
วัดสมสะอาด
5
คุณวีโร
วัดสมสะอาด
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1