• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวีโร
วัดสระมณี
2
วิชชาธโร
วัดสระมณี
3
จิตตฺธมฺโม
วัดสระมณี
4
ขนฺติธโร
วัดสระมณี
5
กนฺตสีโล
วัดสระมณี
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1