• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อติพโล
วัดสระแก้ว
2
สุเมโธ
วัดสระแก้ว
3
อินฺทญาโน
วัดสระแก้ว
4
อุตตโร
วัดสระแก้ว
5
สีลสํวโร
วัดสระแก้ว
6
สินฺธโร
วัดสระแก้ว
7
กิตติญาโญ
วัดสระแก้วหนองคู
8
สุวฑฺฒโน
วัดสระแก้ว
9
ขนฺติโก
วัดสระแก้ว
10
สุขุมาโล
วัดสระแก้ว
11
ถาวโร
วัดสระแก้ว
12
อมโร
วัดสระแก้ว
13
อจลธมฺโม
วัดสระแก้ว
14
อิสิญาโณ
วัดสระแก้ววารีราม
15
วรวุฑฺฒิเมธี
วัดสระแก้ว
16
ปภงฺกโร
วัดสระแก้ว
17
กติโก
วัดสระแก้ว
18
อาภทฺธโร
วัดสระแก้ว
19
จนฺทสาโร
วัดสระแก้ว
20
กิตฺติวรเมธี
วัดสระแก้ว
21
จนฺทวณฺโณ
วัดสระแก้ว
22
ญาณวโร
วัดสระแก้วบ้านหนองกุง
23
ฐิตสีโล
วัดสระแก้ว
24
จนฺทสาโร
วัดสระแก้ว
25
อคฺคธมฺโม
วัดสระแก้ว
26
ติกฺขวีโร
วัดสระแก้ว
27
ถาวโร
วัดสระแก้ววารีราม
28
ปภสฺสโร
วัดสระแก้ว
29
ฐตปสาโท
วัดสระแก้ววารีราม
30
ผลญาโณ
วัดสระแก้ว
31
โนพโล
วัดสระแก้ววารีราม
32
จกฺกวโร
วัดสระแก้ว
33
จรณสมฺปนฺโน
วัดสระแก้ว
34
สุภาจาโร
วัดสระแก้ว
35
ปญฺญาวโร
วัดสระแก้ว
36
ปิยธมฺโม
วัดสระแก้ว
37
ปิยสีโล
วัดสระแก้ว
38
ถาวโร
วัดสระแก้ว
39
จนฺทสาโร
วัดสระแก้ว
40
อภิธมฺโม
วัดสระแก้ว
41
คุณยุตฺโต
วัดสระแก้ว
42
ปภสฺสโร
วัดสระแก้ว
43
จิรสุวณฺโณ
วัดสระแก้ว
44
คนฺธสาโร
วัดสระแก้ว
ทั้งหมด 44 รายการ
1 / 1