• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กุลวฑฺฒโน
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
2
ปญญาวชิโร
วัดสวนดอก
3
ปณฺฑิตชโย
วัดสวนดอก
4
เมธงฺกาโร
วัดสวนดอกไม้
5
สิริวิริยวํโส
วัดสวนดอก
6
กุสลินฺธโร
วัดสวนดอก
7
ปญฺญาทีโป
วัดสวนดอก
8
รตนโชโต
วัดสวนดอก
9
วิสารโท
วัดสวนดอก
10
คมฺภีรเมธี
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1