• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อนาลโย
วัดสวนธรรมทาน
2
เขมวีโร
วัดสวนธรรมศรีมงคล
3
ธมฺมโชโต
วัดสวนธรรม
4
ฆรมุตฺโต
วัดสวนธรรมศรีมงคล
5
อุชุจาโร
วัดสวนธรรมศรีมงคล
6
-
วัดสวนธรรม
7
จิตฺตปญฺโญ
วัดสวนธรรมศรีมงคล
8
ถาวโร
วัดสวนธรรมเทวราช
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1