• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นายโก
วัดสวนสวรรค์
2
ชวโน
วัดสวนสวรรค์
3
โชติโก
วัดสวนสวรรค์
4
ชุตินฺธโร
วัดสวนสวรรค์
5
วิสุทฺธสีโล
วัดสวนสวรรค์
6
คมฺภีโร
วัดสวนสวรรค์
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1