• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดสว่างบูรพาราม
2
ปิยธมฺโม
วัดสว่างบูรพาราม
3
ฐานิโย
วัดสว่างบูรพาราม
4
ฐิตธมฺโม
วัดสว่างบูรพาราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1