• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภาโส
วัดสว่างสามัคคี
2
ธิตเมโธ
วัดสว่างสามัคคี
3
อติภทฺโท
วัดสว่างสามัคคีธรรม
4
ฐานวุฑโฒ
วัดสว่างสามัคคี
5
ญาณิโก
วัดสว่างสามัคคี
6
ธมฺมิโก
วัดสว่างสามัคคี
7
สุขุมาโล
วัดสว่างสามัคคี
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1