• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
2
เอกวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
3
ปิยวาจโก
วัดสว่างอารมณ์
4
สมณฉนฺโท
วัดสว่างอารมณ์
5
กตสาโร
วัดสว่างอารมณ์
6
วิสารโท
วัดสว่างอารมณ์
7
วชิรญาโณ
วัดสว่างอารมณ์
8
กิตติสาโร
วัดสว่างอารมณ์
9
มหาปุญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
10
วชิโร
วัดสว่างอารมณ์
11
อชิวโร
วัดสว่างอารมณ์
12
ขนฺติโก
วัดสว่างอารมณ์
13
อุปคุตโต
วัดสว่างอารมณ์
14
อาภากโร
วัดสว่างอารมณ์
15
สิทฺธิเมธี
วัดสว่างอารมณ์
16
ฐานวโร
วัดสว่างอารมณ์
17
นนฺทโก
วัดสว่างอารมณ์
18
ฐานวโร
วัดสว่างอารมณ์
19
ฐิตธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
20
ปภสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์
21
ปภากโร
วัดสว่างอารมณ์
22
ฐิตคุโณ
วัดสว่างอารมณ์
23
ถิรคุโณ
วัดสว่างอารมณ์
24
อโสโก
วัดสว่างอารมณ์
25
คมฺภีโร
วัดสว่างอารมณ์
26
คมฺภีโร
วัดสว่างอารมณ์
27
สุภทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
28
ฐานิสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์
29
จนฺทฺปชฺโชโต
วัดสว่างอารมณ์
30
ถาวโร
วัดสว่างอารมณ์
31
กลฺยาโณ
วัดสว่างอารมณ์
32
ฐานนิสสโร
วัดสว่างอารมณ์
33
ชาตปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
34
เตชปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
35
ธมฺมวโร
วัดสว่างอารมณ์
36
สุทฺธธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
37
สนฺตจิตฺโต
วัดสว่างอารมณ์
38
ชุติปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
39
ธมฺมานนฺโท
วัดสว่างอารมณ์
40
สุธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
41
จนฺทสีโล
วัดสว่างอารมณ์
42
จารุวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
43
อภิวํโส
วัดสว่างอารมณ์
44
สนฺตจิตฺโต
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา
45
อติวโร
วัดสว่างอารมณ์
46
ธมฺมธีโร
วัดสว่างอารมณ์
47
อาทโร
วัดสว่างอารมณ์
48
กตกุสโล
วัดสว่างอารมณ์
49
ปญฺญาวชิโร
วัดสว่างอารมณ์ (ข้าวดอ)
50
โรจโน
วัดสว่างอารมณ์
ทั้งหมด 87 รายการ
1 / 2