• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตมโน
วัดสะอาด
2
โสภณปุญฺโญ
วัดสะอาด
3
ญาณธีโร
วัดสะอาดเจริญศิลป์
4
สุจิตฺโต
วัดสะอาดโพธิ์ศรี
5
สีลสุทฺโธ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม
6
สิริภทฺโท
วัดสะอาดสมบูรณ์
7
กตปญฺโญ
วัดสะอาด
8
สนฺติกโร
วัดสะอาดชัยศรี
9
ปญญาทีโป
วัดสะอาดเรืองศรี
10
กมโล
วัดสะอาด
11
อตฺตคุตฺโต
วัดสะอาด
12
สุทสฺสนวิภาณี
วัดสะอาดเรืองศรี
13
ปริปุณฺโณ
วัดสะอาด
14
ตปสีโล
วัดสะอาดสมศรี
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1