• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตสุโข
วัดสันติวนาราม
2
ฐานุตฺตโร
วัดสันติวนาราม
3
ปภสฺสโร
วัดสันติวนาราม
4
สุมโน
วัดสันติวนาราม
5
สุวณฺณโชโต
วัดสันติวนาราม
6
ถิรจิตฺโต
วัดสันติวนาราม (ธ)
7
กิตติสมปนฺโน
วัดสันติวนาราม
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1