• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตจิตฺโต
วัดสันปูเลย
2
เตชธมฺโม
วัดสันปูเลย
3
ญาณวิจิตฺตปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
4
เขมปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1