• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติโสภโณ
วัดสันป่าสัก
2
กลฺยาณธมฺโม
วัดสันป่าสัก
3
สิริภทฺโท
วัดสันป่าสัก
4
ฐานวีโร
วัดสันป่าสัก
5
ชุตินฺธโร
วัดสันป่าสัก
6
จนฺทสาโร
วัดสันป่าสัก
7
สุทฺธสีโล
วัดสันป่าสัก
8
สุวโจ
วัดสันป่าสัก
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1