• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภาโต
วัดสามัคคีธรรม
2
โฆสิโต
วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน)
3
เตชวโร
วัดสามัคคีธรรม
4
ฐิตสีโล
วัดสามัคคีธรรม
5
ธีรญาโณ
วัดสามัคคีธรรมาราม
6
อธิวโร
วัดสามัคคีธรรม
7
วสโภ
วัดสามัคคีธรรม
8
วรปญฺโญ
วัดสามัคคีธรรม
9
จตฺตมโล
วัดสามัคคีธรรม
10
อคฺคจิตโต
วัดสามัคคีธรรม
11
ปิยสีโล
วัดสามัคคีธรรม
12
อภินนฺโท
วัดสามัคคีธรรม
13
มนาโป
วัดสามัคคีธรรม
14
สิริปุญฺโญ
วัดสามัคคีธรรม
15
นรินฺโท
วัดสามัคคีธรรม
16
ปิยสีโล
วัดสามัคคีธรรม
17
ปภสฺสโร
วัดสามัคคีธรรม
18
โกวิโท
วัดสามัคคีธรรม
19
วิมโล
วัดสามัคคีธรรม
20
ขนฺติสุโภ
วัดสามัคคีธรรม
21
หิตจิตฺโต
วัดสามัคคีธรรม
22
ปภสฺสโร
วัดสามัคคีธรรมราม
23
อธิปญฺโญ
วัดสามัคคีธรรม
24
ภูริสีโล
วัดสามัคคีธรรม
25
ปฏิภาโณ
วัดสามัคคีธรรม
ทั้งหมด 25 รายการ
1 / 1