• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โสภโณ
วัดสำราญ
2
องฺควโร
วัดสำราญ
3
อาภสฺสโร
วัดสำราญราษฎร์
4
อุปกาโร
วัดสำราญสามัคคี
5
อชิโต
วัดสำราญ
6
ญาณโสภโณ
วัดสำราญราษฎร์
7
สิริปญฺโญ
วัดสำราญ
8
สุทฺธจิตฺโต
วัดสำราญธรรมคุณ
9
อาจาโร
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
10
อารยธมฺโม
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
11
ธมฺมธโร
วัดสำราญธรรมคุณ
12
ณฏฺฐิโก
วัดสำราญ
13
ฐานวีโร
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
14
สุชานนฺโท
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
15
โกสโล
วัดสำราญ
16
เอกคฺคจิตฺโต
วัดสำราญรมย์
17
ถิรปุญฺโญ
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
18
จนฺทวาโร
วัดสำราญบ้านหนองส้าว
19
คุณสีโล
วัดสำราญ
20
จารุธมฺโม
วัดสำราญ
21
สุธมฺโม
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
22
จนฺทวโร
วัดสำราญ
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1