• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เขมวโร
วัดสุทธาวาส
2
นริสฺสโร
วัดสุทธาวาส
3
สิรินธโร
วัดสุทธาวาส
4
ปภสฺสโร
วัดสุทธาวาส
5
ฐานิสฺสโร
วัดสุทธาวาส
6
อธิจิตฺโต
วัดสุทธาวาส
7
อภินนฺโท
วัดสุทธาวาส
8
ถิรญาโณ
วัดสุทธาวาส
9
โชติปญฺโญ
วัดสุทธาวาสสามัคคี
10
ญาณวโร
วัดสุทธาวาส
11
ปุญญาวุโธ
วัดสุทธาวาส
12
ธีรปญฺโญ
วัดสุทธาวาส
13
ขนฺติโก
วัดสุทธาวาส
14
ธีรปญฺโญ
วัดสุทธาวาส
15
ฐานิสิโร
วัดสุทธาวาส
16
อภินนฺโท
วัดสุทธาวาส
17
ถาวโร
วัดสุทธาวาส
18
ถาวโร
วัดสุทธาวาส
19
อิทฺธิญาโณ
วัดสุทธาวาส
20
สุภาทโร
วัดสุทธาวาส
21
อาสโภ
วัดสุทธาวาส
22
อคฺคจิตฺโต
วัดสุทธาวาส
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1