• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยสปาโล
วัดสุวรรณาราม
2
กิตฺติธโร
วัดสุวรรณาราม
3
อนตฺตโร
วัดสุวรรณาราม
4
เตชวโร
วัดสุวรรณาราม
5
อหึสโก
วัดสุวรรณาราม
6
ธมฺมธีโร
วัดสุวรรณาราม
7
จนฺทปุณฺโณ
วัดสุวรรณาราม
8
อภินนฺโท
วัดสุวรรณาราม
9
มหาชโย
วัดสุวรรณาราม
10
ยโสธโร
วัดสุวรรณาราม
11
ปณฺฑิโต
วัดสุวรรณาราม
12
ติสทโร
วัดสุวรรณาราม
13
สุขปฺปตฺโต
วัดสุวรรณาราม
14
จารุธมฺโม
วัดสุวรรณาราม
15
สิวุฑฺโฒ
วัดสุวรรณาราม
16
ฐิตญาโณ
วัดสุวรรณาราม
17
ฐานจาโร
วัดสุวรรณาราม
18
วรวุฑฺฒิเมธี
วัดสุวรรณาราม
19
ทีฆายุโก
วัดสุวรรณาราม
20
สมาจาโร
วัดสุวรรณาราม
21
ธมฺมิโก
วัดสุวรรณาราม
22
ฐิตวํโส
วัดสุวรรณาราม
23
เตชปญฺโญ
วัดสุวรรณาราม
24
มหานาโค
วัดสุวรรณาราม
25
ปญฺญารกฺโข
วัดสุวรรณารามบ้านโคกทม
26
ฐิตสีโส
วัดสุวรรณาราม
27
กิตฺติปุญฺโญ
วัดสุวรรณาราม
28
จกฺกวโร
วัดสุวรรณาราม
29
อนาลโย
วัดสุวรรณาราม
30
สุทฺธิญาโณ
วัดสุวรรณาราม
31
ธมฺมรํสี
วัดสุวรรณาราม
32
โฆสโก
วัดสุวรรณาราม
33
กิตฺติภทฺโท
วัดสุวรรณาราม
34
โชติปญฺโญ
วัดสุวรรณาราม
35
สุทฺธิปภาโส
วัดสุวรรณาราม
ทั้งหมด 35 รายการ
1 / 1