• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โกวิโท
วัดหนองกก
2
ถิรสทฺโธ
วัดหนองกก
3
คุตฺตวฑฺฒโน
วัดหนองกก
4
ปญฺญาวโร
วัดหนองกก
5
อนาลโย
วัดหนองกก
6
สุชีโว
วัดหนองกกตะแบงสามัคคี
7
ปุญญปจฺจโย
วัดหนองกก
8
สีลสมฺปนฺโน
วัดหนองกก
9
อตฺถกาโม
วัดหนองกก
10
วรธมฺโม
วัดหนองกก
11
สิริปญฺโญ
วัดหนองกก
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1