• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิริยวฑฺฒโน
วัดหนองคู
2
ปณฺฑิโต
วัดหนองคูพัฒนา
3
วิมุตโต
วัดหนองคูพัฒนา
4
ขนฺติธโร
วัดหนองคู
5
วรภทฺโท
วัดหนองคูอาวอย
6
จนฺทวํโส
วัดหนองคู
7
จนฺทโชโต
วัดหนองคูม่วง
8
สมวโร
วัดหนองคูน้อย
9
สุภาจาโร
วัดหนองคูอาวอย
10
สิริจนฺโท
วัดหนองคูใหญ่
11
ติกฺขวีโร
วัดหนองคู
12
อภิปุญฺโญ
วัดหนองคู
13
กิตติโสภโณ
วัดหนองคู
14
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหนองคู
15
ขนฺติพโล
วัดหนองคู
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1