• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคธมฺโม
วัดหนองบัว
2
สุทฺธิวํโส
วัดหนองบัว
3
ถาวรจิตฺโต
วัดหนองบัว
4
เอกวิริโย
วัดหนองบัว
5
จนฺทปญฺโญ
วัดหนองบัว
6
นรินฺโท
วัดหนองบัว
7
จกฺกวโร
วัดหนองบัวน้อย
8
จนฺทสาโร
วัดหนองบัวหิ่ง
9
ธมฺมวโร
วัดหนองบัว
10
กิตฺติคตฺโต
วัดหนองบัวเจ้าป่า
11
ปสุโต
วัดหนองบัว
12
ถิรปญฺโญ
วัดหนองบัว
13
ขีณาสโว
วัดหนองบัวไชยวาน
14
วิสุทฺธสีโล
วัดหนองบัวงาม
15
สุทสฺสโน
วัดหนองบัวเธียรสิริ
16
สิริธมฺโม
วัดหนองบัว
17
อุปสโม
วัดหนองบัวใหญ่
18
สุรชโย
วัดหนองบัวหิ่ง
19
ปทีโป
วัดหนองบัว
20
ธมฺมธโร
วัดหนองบัวทอง
21
สปฺปุณฺโญ
วัดหนองบัว
22
นาควโร
วัดหนองบัวทอง
23
สุจิตฺโต
วัดหนองบัวหิ่ง
24
อาทโร
วัดหนองบัวลาย
25
ธมฺมโฆสโก
วัดหนองบัว
26
อุปคุตฺโต
วัดหนองบัว
27
กนฺตวีโร
วัดหนองบัวแดง
28
ฉนฺทกาโม
วัดหนองบัวฮี
29
ธีรวํโส
วัดหนองบัว
30
อนุตฺตโร
วัดหนองบัวไชยวาน
31
ฐิตเขโม
วัดหนองบัวตะแบง
32
ธีรชโย
วัดหนองบัว
33
วิริโย
วัดหนองบัว
34
ยุทธนปญฺโญ
วัดหนองบัวศาลา
35
เสฎฺฐมโน
วัดหนองบัว
36
ชยเมธี
วัดหนองบัว
37
สารคนฺโธ
วัดหนองบัว
38
มหาวิสาโล
วัดหนองบัว
39
จิตฺตทนฺโต
วัดหนองบัวหิ่ง
40
ถิรธมฺโม
วัดหนองบัวกระจาย
41
จิตฺตวิสุทฺโท
วัดหนองบัวหลวง
42
ญาณเมธี
วัดหนองบัว
43
เตชปญฺโญ
วัดหนองบัว
44
ปคุโณ
วัดหนองบัวเธียรสิริ
45
วชิรวํโส
วัดหนองบัว
46
วิจิตฺตธมฺโม
วัดหนองบัว
47
จิรธมฺโม
วัดหนองบัว
48
วรธมฺโม
วัดหนองบัว
49
ธมฺมปาโล
วัดหนองบัวแดง
50
สิริจนฺโท
วัดหนองบัวเจ้าป่า
ทั้งหมด 70 รายการ
1 / 2