• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทสาโร
วัดหนองม่วง
2
กนฺตสาโร
วัดหนองม่วง
3
ญาณวโร
วัดหนองม่วง
4
สุจิตฺโต
วัดหนองม่วง
5
ขนฺติวโร
วัดหนองม่วง
6
อธิปญโญ
วัดหนองม่วง
7
สุภกิจฺโจ
วัดหนองม่วง
8
ปุญฺญกาโม
วัดหนองม่วง
9
ปิยธมฺโม
วัดหนองม่วงเก่า
10
อธิปญฺโญ
วัดหนองม่วงวนาราม
11
สีลเตโช
วัดหนองม่วง
12
สุวีโร
วัดหนองม่วง
13
ฐานวีโร
วัดหนองม่วง
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1