• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชุติปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง
2
สุจิตฺโต
วัดหนองหญ้าปล้อง
3
กิตฺติสาโร
วัดหนองหญ้าปล้อง
4
สุวิชาโน
วัดหนองหญ้าปล้อง
5
ฐิตฺธมฺโม
วัดหนองหญ้าปล้อง
6
วิโรจโน
วัดหนองหญ้าปล้อง
7
ปญฺญาธโร
วัดหนองหญ้าปล้อง
8
ธมฺมปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง
9
สิริธมฺโม
วัดหนองหญ้าปล้อง
10
ชยธมฺโม
วัดหนองหญ้าปล้อง
11
ปญฺญาวโร
วัดหนองหญ้าปล้อง
12
ติสฺสวโร
วัดหนองหญ้าปล้อง
13
(ถาวโร)
วัดหนองหญ้าปล้อง
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1