• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทโชโต
วัดหนองหล่ม
2
ถาวโร
วัดหนองหล่มศรีบุญเรือง
3
จนฺทวํโส
วัดหนองหล่ม
4
ติกขฺปญฺโญ
วัดหนองหล่ม (ศรีบุญเรือง)
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1