• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานชโย
วัดหนองเต่าทอง
2
ปภสฺสโร
วัดหนองเต่าทอง
3
อาภสฺสโร
วัดหนองเต่า
4
สุเมโธ
วัดหนองเต่า
5
ติกฺขปญฺโญ
วัดหนองเต่าทอง
6
ขนฺติพโล
วัดหนองเต่า
7
สุชีโว
วัดหนองเต่า
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1