• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมวโร
วัดหนองเป็ด
2
ปญฺญาวโร
วัดหนองเป็ด
3
ราชเสโน
วัดหนองเป็ด
4
สิริธมฺโม
วัดหนองเป็ด
5
เตชธโร
วัดหนองเป็ดน้ำ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1