• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เกตุธมฺโม
วัดหนองแหน
2
ฐิตธมฺโม
วัดหนองแหน
3
กิตติโสภโณ
วัดหนองแหน
4
กนฺตวีโร
วัดหนองแหน
5
ฐิตปุญฺโญ
วัดหนองแหน
6
ชยธมฺโม
วัดหนองแหน
7
ภทฺทโก
วัดหนองแหน
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1