• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตจิตฺโต
วัดหนองโดน
2
ธมฺมทินฺโน
วัดหนองโดน
3
เขมโก
วัดหนองโดน
4
เกสโร
วัดหนองโดน
5
สุทฺธญาโณ
วัดหนองโดน
6
สิทฺธิญาโณ
วัดหนองโดนเทพนิมิต
7
อนุตฺตโร
วัดหนองโดน
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1