• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปุญฺญมโน
วัดหลักเมืองพัฒนาราม
2
สุภาจาโร
วัดหลักเมือง
3
ธมฺมวํโส
วัดหลักเมือง
4
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหลักเมือง
5
อาทโร
วัดหลักเมือง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1