• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อานนฺโท
วัดหัวขัว
2
ปสนฺนจิตฺโต
วัดหัวขัว
3
พุทฺธสาโร
วัดหัวขัว
4
ปิยธมฺโม
วัดหัวขัว
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1