• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิชาโต
วัดห้วยจระเข้
2
มหาสิปฺโป
วัดห้วยจระเข้
3
อรุโณ
วัดห้วยจระเข้
4
ฐานยุตฺโต
วัดห้วยจระเข้
5
สนฺตจิตฺโต
วัดห้วยจระเข้
6
ญาณยุทฺโธ
วัดห้วยจระเข้
7
ภูมิโฆสโก
วัดห้วยจระเข้
8
ญาณสุภโณ
วัดห้วยจระเข้
9
รสฺมิปุตฺโต
วัดห้วยจระเข้
10
ฐานวโร
วัดห้วยจระเข้
11
ปุญฺญธมฺโม
วัดห้วยจระเข้
12
อินฺทวีโร
วัดห้วยจระเข้
13
ฐิตสทฺโธ
วัดห้วยจระเข้
14
รวิวณฺโณ
วัดห้วยจระเข้
15
สุภทฺโท
วัดห้วยจระเข้
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1