• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานิโย
วัดห้วยทรายใต้
2
ปญฺญาธโร
วัดห้วยทรายใต้
3
กมฺมสุทฺโธ
วัดห้วยทรายใต้
4
สติเวปุลฺโล
วัดห้วยทรายใต้
5
ธมฺมธโร
วัดห้วยทรายใต้
6
ฐิตปีติ
วัดห้วยทรายใต้
7
วชิรปญฺโญ
วัดห้วยทรายใต้
8
โกสโล
วัดห้วยทรายใต้
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1