• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อินฺทปญฺโญ
วัดอัมพวนาราม
2
ยสินฺโท
วัดอัมพวนาราม
3
ทีปธมฺโม
วัดอัมพวนาราม
4
กิตติโก
วัดอัมพวนาราม
5
ชวนปญฺโญ
วัดอัมพวนาราม
6
อติชาคโร
วัดอัมพวนาราม
7
สจฺจวโร
วัดอัมพวนาราม
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1