• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
2
สีลเตโช
วัดอัมพวัน
3
โชติวโร
วัดอัมพวัน
4
ชยานนฺโท
วัดอัมพวัน
5
นิภาจนฺโท
วัดอัมพวันครุฑธาวาส
6
กตธมฺโม
วัดอัมพวัน
7
อรุโณ
วัดอัมพวัน
8
อตฺตทีโป
วัดอัมพวัน
9
โกสโล
วัดอัมพวัน
10
ญาณกโร
วัดอัมพวัน
11
กิตฺติธโร
วัดอัมพวัน
12
หิริสมฺปนฺโน
วัดอัมพวัน
13
จนฺทโก
วัดอัมพวัน
14
กิตติญาโณ
วัดอัมพวันวิทยาราม
15
ฐิตธมฺโม
วัดอัมพวัน
16
ญาณพโล
วัดอัมพวัน
17
ถาวโร
วัดอัมพวันวนาราม
18
ตปสีโล
วัดอัมพวัน
19
จกฺกวโร
วัดอัมพวันสามัคคี
20
สิริวณฺโณ
วัดอัมพวัน
21
วิชิรญาโณ
วัดอัมพวันวิทยาราม
22
ปสนฺโน
วัดอัมพวัน
23
จนฺทสาโร
วัดอัมพวัน
24
เตชธมฺโม
วัดอัมพวัน
25
สุเมธี
วัดอัมพวัน
26
ธีรภทฺโท
วัดอัมพวัน
27
อภิวณฺโณ
วัดอัมพวันบ้านชาด
28
ขนฺติสาโร
วัดอัมพวันหนองม่วง
29
กมโล
วัดอัมพวัน
30
อิทฺธิญาโณ
วัดอัมพวัน
31
ปุญฺญธนสิริวโร
วัดอัมพวัน
32
ตนฺติธมฺโม
วัดอัมพวัน
33
ปริปุณฺโณ
วัดอัมพวัน
34
ปภสฺสโร
วัดอัมพวัน
35
สุทฺธิญาโณ
วัดอัมพวัน
36
ธมฺมปาโล
วัดอัมพวัน
37
ขนฺติธมฺโม
วัดอัมพวันวิทยาราม
38
วิสุทฺโธ
วัดอัมพวัน
39
ปภากโร
วัดอัมพวัน
40
กิตติสาโร
วัดอัมพวันบ้านชาด
41
คมฺภีรปญฺโญ
วัดอัมพวัน
42
วิธโย
วัดอัมพวัน
43
(วรปุญฺโญ)
วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร
44
วรสทฺโธ
วัดอัมพวัน
45
อิสฺสโร
วัดอัมพวัน
46
กิตฺติปาโล
วัดอัมพวัน
47
วรปญฺโญ
วัดอัมพวัน
48
ปญฺญาวโร
วัดอัมพวัน
49
ปภาธโร
วัดอัมพวันหนองค้อ
50
ชยวุฑฺโฒ
วัดอัมพวัน
ทั้งหมด 54 รายการ
1 / 2